Акціонерам

Повідомлення про проведення загальних зборів акционерів 2023р

Перелік документів, що має надати акціонер для участі у Загальних зборах 2023р

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій 2023р

Бюлетень для голосування 2023р

Статут 2023 нова редакція

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій  станом на 24.04.2023

Протокол №1 засідання Реєстраційної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів про підсумки реєстрації акціонерів

Протокол №34 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ №1 Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів

ЗВІТ Ревізійної комісії за 2022р

ЗВІТ Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності за 2022р

ЗВІТ Наглядової ради за 2022р
РІчна інформація емітента цінних паперів

Повідомлення про проведення загальних зборів акционерів

Особлива інформація станом на 30.04.2021 (правочин)

Особлива інформація станом на 30.04.2021 (посадові)

Річна інформація емітента за 2020 рік