ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла», ідентифікаційний код – 00382295 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого:  вул. Комунальна, 2, м. Чернігів, Чернігівська область, України, 14005, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням  Наглядової Ради Товариства від 21.11.2017 року, призначених на 23.01.2018 року о 15:00 годині за адресою: вул. Комунальна, 2, м. Чернігів, Чернігівська область, України, 14005, актова зала на 5-му поверсі, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
 3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідченнябюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
 4.     Затвердження регламенту роботи  позачергових Загальних зборів акціонерів  

            Товариства.

 1. Припинення повноважень Голови ревізійної комісії та обрання нового голови Ревізійної комісії.
 2. Про затвердження  попередньо  схваленого  Загальними  зборами рішення  НР          №  22 від   15.11.2017р.  щодо  укладання  Товариством  з   АТ      «ТАСКОМБАНК»       Кредитного       Договору   № Т 20.11.2013 К 1670  від      17.11.2017 р.
 3. Про затвердження рішення НР № 22 від  15.11.2017р. щодо укладання       

      Товариством з АТ   «ТАСКОМБАНК»    Іпотечного договору   (із  застереженням про   задоволення вимог іпотекодержателя) від 17.11.2017 р., посвідченим приватним   нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу Мороз Т.В., зареєстрованим за  № 632. 

 1. Про затвердження рішення НР № 22 від 15.11.2017р.  щодо укладання Товариством  з    АТ «ТАСКОМБАНК»   Договору застави  № Т  09.09.2014 І 4507 від  17.11.2017  р.
 2. Про затвердження рішення НР № 23 від 16.11.2017р.  щодо укладання з АТ        «ТАСКОМБАНК»  Договору про внесення змін та доповнень  до Договору  кредитної лінії   № 596  від  21.11.2013 року.
 3. Про затвердження рішення  НР  № 23 від  16.11.2017р.  щодо укладання   з  АТ   

         «ТАСКОМБАНК»  Договору про внесення змін та доповнень  до  Договору іпотеки           

         № 596/1 від 13.12.2013 року  та  Договору   про внесення  змін  та   доповнень  до          

         Договору    застави    обладнання    № 596/2  від  27.11.2017 р.

Проекти рішень  з  кожного питання порядку денного викладені в Додатку 1 до даного повідомлення.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 14:00 год.; закінчення реєстрації -  о 14:45 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 17.01.2017 року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів  необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт),  документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи,  у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: вул. Комунальна, 2, м. Чернігів, Чернігівська область, України, 14005, каб. № 2, до дати скликання (проведення) позачергових зборів  в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 8:30 до 17:00 год. та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: вул. Комунальна, 2, м. Чернігів, Чернігівська область, України, 14005, Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Нещерет Олександр Володимирович. Контактна особа –  Бордакова Альона Степанівна. Довідки за телефоном: (0462) 69 11 10.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.strela.cn.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 

 Додаток 1 до Повідомлення

Проекти рішень по питанням порядку денного:

 Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1.         Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

-        Голова лічильної комісії Коваленко-Зелена Оксана Миколаївна;

-        Член лічильної комісії Наливайко Лариса Вікторівна;

-        Член лічильної комісії Коротка Яна Михайлівна.

 

 1. Обрання Голови та секретаря  позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1.      Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів  Товариства Вощевського Валерія  Миколайовича.

2.2.      Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів  Товариства  Мінькову Наталію Петрівну.

 

 1. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів   для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

3.1.      Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів  для  голосування  на  позачергових  загальних зборах  акціонерів.

 4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

4.1.      Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-     Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-     Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-     Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-     Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-     Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-     Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання,  яке обговорюється;

-     Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-     Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-     Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник  Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-     Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-     Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-     Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-     Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-     Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-     Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-     Через кожні дві години безперервної  роботи  Зборів  -  перерва 15 хвилин.

 

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови ревізійної комісії Нещерета О.В. та обрання нового Голови ревізійної комісії.

Проект рішення:

5.1. Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Нещерета О.В.

5.2. Обрати  нового голову ревізійної комісії Демченко О.В.

 

 1. Про затвердження  попередньо  схваленого  Загальними  зборами рішення  НР    №  22 від   15.11.2017р.  щодо  укладання  Товариством  з   АТ      «ТАСКОМБАНК»       Кредитного       Договору   № Т 20.11.2013 К 1670  від      17.11.2017 р.

Проект рішення:

6.1. Затвердити  попередньо  схвалене  Загальними  зборами рішення  НР  №  22 від 15.11.2017р.  щодо  укладання  Товариством  з   АТ      «ТАСКОМБАНК» Кредитного  Договору   № Т 20.11.2013 К 1670  від  17.11.2017 р.

 

 1. Про затвердження рішення НР № 22 від  15.11.2017р. щодо укладання Товариством з АТ   «ТАСКОМБАНК»    Іпотечного договору   (із  застереженням про   задоволення вимог іпотекодержателя) від 17.11.2017 р., посвідченим приватним   нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу Мороз Т.В., зареєстрованим за  № 632. 

Проект рішення:

7.1. Затвердити рішення НР № 22 від 15.11.2017р. щодо укладання Товариством з АТ   «ТАСКОМБАНК» Іпотечного договору   (із  застереженням про   задоволення вимог іпотекодержателя) від 17.11.2017 р., посвідченим приватним   нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу Мороз Т.В., зареєстрованим за  № 632. 

 

 1. 8. Про затвердження рішення НР № 22 від 15.11.2017р.  щодо укладання Товариством  з    АТ «ТАСКОМБАНК»   Договору застави  № Т  09.2014 І 4507 від  17.11.2017  р.

Проект рішення:

8.1. Затвердити рішення НР  № 22 від 15.11.2017р.  щодо укладання Товариством  з    АТ «ТАСКОМБАНК»   Договору застави  № Т  09.09.2014 І 4507 від  17.11.2017  р.

 

 1. 9. Про затвердження рішення НР № 23 від 11.2017р.  щодо укладання з АТ        «ТАСКОМБАНК»  Договору про внесення змін та доповнень  до Договору  кредитної лінії   № 596  від  21.11.2013 року.

Проект рішення:

9.1. Затвердити  рішення НР  № 23 від  16.11.2017р.  щодо укладання з АТ «ТАСКОМБАНК»  Договору про внесення змін та доповнень  до Договору  кредитної лінії   № 596  від  21.11.2013 року.

 

 1. 10. Про затвердження рішення НР  № 23 від  11.2017р.  щодо укладання   з  АТ    «ТАСКОМБАНК»  Договору про внесення змін та доповнень  до  Договору іпотеки  № 596/1 від 13.12.2013 року  та  Договору   про внесення  змін  та   доповнень  до Договору    застави    обладнання    № 596/2  від  27.11.2017 р.

Проект рішення:

10.1. Затвердити рішення  НР  № 23 від  16.11.2017р.  щодо укладання   з  АТ    «ТАСКОМБАНК»  Договору про внесення змін та доповнень  до  Договору іпотеки  № 596/1 від 13.12.2013 року  та  Договору   про внесення  змін  та   доповнень  до Договору    застави    обладнання    № 596/2  від  27.11.2017 р.

 

 

Черниговская кондитерская фабрика «Стрела» – это динамично развивающееся предприятие, выпускающее более 200 наименований продукции, среди которой конфеты, карамель, драже и печенье самых разных сортов.Для производства кондитерских изделий на нашем предприятии используется исключительно натуральное экологически чистое сырье и лучшие рецептуры.

Фабрика работает с 1933 года, и за это время, благодаря усилиям и самоотдаче ее работников, она превратилась в стабильно работающее предприятие, продукцию которого знают и любят. В 1998 году в Париже наше предприятие было награждено Международным призом Европы “Ника” - “За качество”. На предприятии с 2006 года действует Международная Система Управления Качеством «ISO 9001-2009», которая позволяет контролировать каждый этап производства.

Одним из последних достижений фабрики является сертификат "Ассамблеи деловых кругов", свидетельствующий о том, что предприятие 14.10.15  награждено "Золотым символом качества национальных товаров и услуг "Украины".

 

 

7 сентября 2016 года ПАО ЧКФ "Стрела" получила сертификат на систему управления безопасности пищевых продуктов ISO22000: 2005,  и подтвердила сертификат на систему управления качества   IS09001:2009.

ПАО ЧКФ "Стрела" стала участником главного события продовольственного рынка Украины – Международной выставки продуктов питания и напитков World Food Ukraine, где представила ритейлерам и экспортерам больше новых предложений продуктов питания. Выставка проходила 26-28  октября 2016 года в Международном выставочном центре . Главная цель выставки – презентации и заключение контрактов на поставки продуктов питания.

Традиционно на выставке были объявлены результаты ежегодного Дегустационного конкурса, победителям вручали дипломы и медали. К участию в конкурсе поданы более 50 наименований продуктов.

По результатам дегустационного конкурса 2016 г., который проходил в г. Киев, конфеты "Дебют" и "Стрела ассорти" получили золотые награды, что еще раз подчеркивает неповторимый вкус и оригинальный дизайн этих лакомств.

На выставке были представлены 125 участников из 13 стран мира, выставку посетили более 6500 человек из 36 стран мира.

Основными целями участия в выставке ПАО ЧКФ "Стрела" были расширение клиентской базы, укрепление имиджа компании, повышение узнаваемости бренда.

ПАО ЧКФ "Стрела" достойно была представлена на выставке, надеемся что новые контракты позволят компании выйти на новые рынки сбыта.

По официальным статистическим данным Украины ПАО Черниговская кондитерская Фабрика "Стрела" за 2016 год награждена сертификатом «ИМПОРТЕР ГОДА 2016», свидетельствующим о том что предприятие получило золото рейтинга среди экспортеров по показателю "Количество операций" по товарной группе 180690.

Международный сертификат «ИМПОРТЕР ГОДА 2016» вручается компаниям с безупречной экономической репутацией за вклад в укрепление престижа Украины на международном рынке. Сертификат подтверждает высокие достижения, добросовестность и надежность компании-импортера.

Предприятие ПАО ЧКФ "Стрела" в 2016 году награждено медалью  «IMPORT EXPORT AWARD»

Эта награда вручается предприятиям, которые вносят существенный вклад в развитие международной торговли, показывают значительный товарооборот и создают имидж Украины на мировом рынке как правового, экономически развитого государства.

От имени Президиума Ассамблеи деловых кругов за выдающиеся заслуги перед Украиной ПАО "Черниговская кондитерская фабрика "Стрела" награждено орденом "За гражданскую доблесть".

Общественный орден «За гражданскую доблесть» основан международной общественной организацией «Ассамблея деловых кругов». Киев, Украина) с целью празднования выдающихся личностей, заслуги которых перед Украиной является свидетельством высокого патриотизма и гражданского сознания, что проявляется в приумножении национальной мощи Украины, личную всестороннюю помощь и поддержку Вооруженных сил Украины, особенно во время военных действий, обусловленных внешней агрессией направленной на нарушение государственных границ и территориальной целостной, личную твердость и силу духа в защите национальных и государственных устройств, сохранении и приумножении исторического наследия и великой славы наших достойных предков.

Орден "За гражданскую доблесть" - свидетельство высокого патриотизма и гражданской сознательности предприятия.

Сегодня, в условиях острой конкуренции, мы совершенствуемся и стремимся к лучшему. Наша главная цель – выпускать продукцию, которая удовлетворит самые разные вкусы и предпочтения наших покупателей.

Мы работаем на радость Вам!